Tento web používa súbory cookies

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosť BONUL, s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov:

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:         BONUL, s.r.o.

                                   Novozámocká 224, 949 05 Nitra

                                   Kontaktné údaje: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., +421 37 651 7423

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Kontakt:                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť BONUL, s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánovv súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania. Spoločnosť BONUL, s.r.o. spracúva vaše osobné údaje predovšetkým na dosiahnutie účelov:

 1. Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (daňový úrad). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 1. Správa prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 1. Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (úrad na ochranu osobných údajov) a inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Evidovanie a vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (národný inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 1. Zabezpečenie ochrany spoločnosti, ochrany majetku a zdravia a odhaľovania kriminality prostredníctvom kamerového systému na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR). Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu monitorovania v závislosti od strediska spoločnosti a oprávnených záujmov, najneskôr však v lehote 40 dní odo dňa ich vyhotovenia, ak sa nevyužijú na účely trestného alebo priestupkového konania.
 1. Evidovanie fyzických osôb, ktoré vstupujú do priestorov spoločnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 1 roka.
 1. Evidovanie a vybavovanie súdnych sporov podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd, účastník konania). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 1. Evidovanie a vybavovanie vzťahov so zmluvnými partnermi a zákazníkmi na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ak ide o fyzické osoby a na základe oprávneného záujmu, ak ide o zamestnancov právnickej osoby. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu najmä (a) 5 rokov dopyty, (b) 3 roky ponuky, (c) 3 roky ceny, (d) 3 roky zákazníci.
 1. Zabezpečenie IT bezpečnosti a sieťovej bezpečnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Integrovaný bezpečnostný systém na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 3 mesiacov.
 1. Odoberanie falšovaných alebo pozmenených bankoviek alebo mincí podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov v spojitosti s vyhláškou č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene a niektorých vyhlášok v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Národná banka Slovenska). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a likvidované po odovzdaní Národnej banke Slovenska.
 1. Odoberanie zadržaných platobných kariet na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní) a banke na základe oprávnených záujmov banky. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a likvidované po odovzdaní banke.
 1. Vedenie povinnej evidencie zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a  technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Vedenie povinnej dokumentácie pri poskytovaní služieb strážnej služby, a to vedenie evidencie osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, vedenie evidencie služieb, vedenie evidencie zásahov, vedenie inšpekčnej knihy dozoru podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Poskytovanie detektívnych služieb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd) a fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní detektívnej služby. Osspracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Vedenie povinnej dokumentácie vo vzťahu k detektívnej službe a to vedenie evidencie osôb poverených výkonom pátrania, vedenie evidencie zásahov, vedenie inšpekčnej knihy dozoru podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, súd). Osspracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Poskytovanie služieb pultu centrálnej ochrany v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, orgány činné v trestnom konaní, súd) a sprostredkovateľovi, ktorý zrealizuje výjazdy zásahových jednotiek na preverenie signálu o narušení chráneného objektu objednávateľa na základe prijatého oznámenia od pracovníka dispečingu strediska registrácie poplachov u prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 1. Vydávanie firemných aktualít v súlade s § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. a o ochrane osobných údajov, súhlas dotknutej osoby sa získava, ak je na spracúvanie osobných údajov vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 1 roka.

Spoločnosť BONUL, s.r.o. spracúva osobné údaje aj vo vzťahu k zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi, GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť BONUL, s.r.o. postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

Spoločnosť BONUL, s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Spoločnosť BONUL, s.r.o. nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

4. Ochrana práv dotknutých osôb:

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od spoločnosti BONUL, s.r.o., ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,  
 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. informáciu, či sa v podmienkach spoločnosti BONUL, s.r.o. vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach spoločnosti BONUL, s.r.o. neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti spoločnosť BONUL, s.r.o. neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. spoločnosť BONUL, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti BONUL, s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti BONUL, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 2. vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie spoločnosť BONUL, s.r.o. nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach spoločnosti BONUL, s.r.o. neuplatňuje; spoločnosť BONUL, s.r.o. nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Uplatnenie práv

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, spoločnosť BONUL, s.r.o. je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je spoločnosť BONUL, s.r.o. v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosť BONUL, s.r.o.je oprávnená od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt na dozorný orgán

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou BONUL, s.r.o. porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.